Autorizovaná osoba

Rudolfinea sdružení pro umělecká řemesla z.s. jako autorizovaná osoba zajišťuje profesní zkoušky v rámci Národní soustavy kvalifikací ( NSK). Profesní kvalifikaci definuje zákon 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání jako „způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání“.

V rámci Národní soustavy kvalifikací ( NSK) lze předně získat tzv. profesní kvalifikaci ( PK). To je kvalifikace, která uchazeči umožňuje zaměstnatelnost v daném povolání, případně i získání Živnostenského listu ( dle podmínek konkrétního povolání).

Uchazeč, který vlastní osvědčení o získání profesní kvalifikace, bude uplatnitelný v daném oboru. Pokud existuje příslušný obor vzdělání a uchazeč je držitelem potřebného osvědčení o získání profesní kvalifikace, může získat výuční list složením závěrečné zkoušky z oboru vzdělání ve škole, která tento obor vyučuje.

Seznam profesních kvalifikací ( PK):

– Krejčí scénických kostýmů 82-019-H
– Umělecký vlásenkář a maskér/umělecká vlásenkářka a maskérka 82-034-H
– Umělecký kašér 82-015-H
– Obuvník/obuvnice scénické obuvi 32-012-H
– Restaurátor zlacení uměleckořemeslných děl s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií 82-028-N
– Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií 82-042-N
– Zasazovač drahých kamenů 82-014-H
– Rytec drahých kamenů 82-010-M
– Brusič drahých kamenů 82-009-M
– Zlatník a klenotník 82-013-H
– Ruční tkadlec 82-051-H
– Tkadlec tapisérií 82-052-H

Informace ke zkoušce

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky. Onemocnění, která omezují výkon typové pozice, naleznete na: https://katalog.nsp.cz/uvod.aspx, ve skupině umělecká řemesla

Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete ve skupině umění a užité umění na: https://www.narodni-kvalifikace.cz/

Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

V případě, že zájemce o zkoušku není absolvent rekvalifikačního kurzu a není si jistý, zda jeho odbornost je dostačující k vykonání zkoušky, nabízíme konzultace před zkouškou s autorizovaným zástupcem, tj. s odborníkem, který zkoušku bude provádět.