říjen 28 2021 14:15:34
Navigace
· Domů
· Články
· Diskuzní Fórum
· Odkazy
· Dokumenty ke stažení
· Kategorie novinek
· Galerie fotek
· Vyhledávání
· Prezidium
· Stanovy sdružení
· Kontakt
Novinky
Kdo je on-line
· Hosté on-line: 1

· Členové on-line: 0

· Registrovaní členové: 3
· Nejnovější člen: bataj
Stanovy sdružení

Images: rud.png


RUDOLFINEA - sdružení pro umělecká řemesla

 

STANOVY

Část I.

Základní ustanovení

 

1. Postavení a působnost

 

a) RUDOLFINEA - sdružení pro umělecká řemesla (dále jen sdružení) je organizací založenou na základě zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů.

b) Sídlem sdružení jsou Roztoky, Jeronýmova ul. 73, 252 63

c) Působnost sdružení je na území ČR.

 

2. Poslání a cíl činnosti sdružení

 

a) podpora a rozvoj profesní činnosti a vzdělávání v uměleckořemeslných oborech současných i nově zavedených s vytvořením maximálních podmínek
a tímto zkvalitněním cílevědomě podporovat dobré jméno českého uměleckého řemesla,

b) podpora a rozvoj profesní činnosti a vzdělávání v konzervaci a restaurování předmětů užitého umění.

 

Část II.

Členství

 

1. Členství, jeho vznik a zrušení

 

a) Členskou základnu tvoří:

- právnické osoby,

- fyzické osoby.

 

Členem může být každý vážný zájemce z řad odborné i laické veřejnosti,
který požádá o členství, souhlasí se Stanovami a podáním přihlášky se zavazuje k jejich dodržování.

 

b) Přijetí za člena schvaluje prezidium sdružení. Členství vzniká dnem kladného

 rozhodnutí .

 

c) Členství zaniká

- písemnou výpovědí člena,

- písemným zrušením členství ze strany sdružení pro hrubé porušení jejích stanov,

- zánikem právnické či úmrtím fyzické osoby.

 

2. Práva a povinnosti členů sdružení

 

a) Člen má právo

- zúčastňovat se činnosti sdružení,

- volit a být volen do orgánů sdružení,

- předkládat své návrhy, připomínky, stížnosti orgánům sdružení.

 

 

b) Člen je povinen

- přiměřeně se podílet na činnosti sdružení, vystupovat v souladu s jejím posláním a cíli, chránit její zájmy a dobré jméno,

- dodržovat stanovy sdružení.

- řádně vykonávat funkce, do kterých byl se svým souhlasem zvolen,

- ve stanovené lhůtě a výši uhradit členské příspěvky.

 

Část III.

Orgány sdružení

 

1. Orgány, jejich funkční období a volby

 

a) Orgány sdružení jsou

- valná hromada členů,

- prezidium,

- revizní komise.

b) Funkční období prezidia a revizní komise trvá tři roky.

c) Volby do orgánů a další rozhodování se řídí zásadou platností hlasů nadpoloviční většiny přítomných.

 

2. Valná hromada

 

a) Je vrcholným orgánem sdružení. Nejméně jednou ročně ji svolává její prezídium.

b) Rozhoduje o všech záležitostech sdružení, vyplývajících ze všeobecně závazných předpisů, stanov a dalších závazných dokumentů:

 

- schvaluje programové dokumenty, plán činnosti, rozpočet, zprávy o plnění plánu činnosti a rozpočtu, stanovy a jejich změny, příspěvkový režim, revizní zprávy,

- volí a odvolává členy prezidia.

 

3. Prezídium

 

a) Je statutárním a řídícím orgánem sdružení.

b) Za svou činnost odpovídá valné hromadě členů.

c) Je nejméně tříčlenné ve složení prezident, viceprezident a tajemník.

d) Prezidium přijímá všechna zásadní opatření k zabezpečení činnosti a rozvoje sdružení
a jeho spolupráce s dalšími partnery na základě rozhodnutí valné hromady.

e) Přijímá nové členy a předkládá návrhy valné hromadě o zániku členství.

f) Nejméně jednou za čtvrtletí jej svolává prezident sdružení.

 

4. Revizní komise

 

a) Je revizním a kontrolním orgánem sdružení.

b) Zprávy a zjištění ze své činnosti předkládá prezidiu a valné hromadě.

c) Schází se dle potřeby nejméně 2x ročně.

 

Část IV.

Hospodaření sdružení

 

1. Způsob hospodaření

 

Sdružení hospodaří se svým nebo svěřeným majetkem podle všeobecně platných právních předpisů, podle zásad hospodaření, schválených valnou hromadou
a podle konkrétního rozpočtu, schváleného pro dané časové období.

 

2. Finanční zdroje

 

Finančními zdroji sdružení jsou

- členské příspěvky (v současnosti činí 1000,- Kč)

- sponzorské dary.

 

Část V.

Závěrečná ustanovení

 

1. O zániku sdružení rozhoduje valná hromada, jestliže se pro takové rozhodnutí vysloví dvě třetiny přítomných. Zároveň rozhodne i o majetku sdružení.

 

2. Všeobecně platí právní předpisy o zániku a likvidaci organizace.

 

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení registrace sdružení, jejich účinnost dnem schválení valnou hromadou.

 

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

V zájmu zachování bohatých tradic českého uměleckého řemesla byla pod jménem velkého milovníka umění, mecenáše a sběratele císaře Rudolfa II. založena

RUDOLFINEA © sdružení pro umělecká řemesla

Svou činností zabezpečujeme:

1.    sdružování fyzických a právnických osob, které se chtějí podílet na plnění programu,

2.    spolupráci s předními odborníky, kteří mohou pomoci v prohlubování zájmu široké veřejnosti o tuto problematiku a podporovat dobré jméno
české uměleckořemeslné práce i v zahraničí,

3.    podporu rozvoje vzdělávání o oblasti uměleckořemeslných oborů především formou seminářů a stáží,

4.    zpracování a realizaci projektu Mistrovská škola pro umělecká řemesla,

5.    přípravu ke složení mistrovské zkoušky s certifikátem k získání titulu Mistr uměleckého řemesla v návaznosti na studium autorizované Mistrovské školy
pod záštitou Akademie řemesel HK ČR

6.    stabilizovaný lektorský sbor pro kvalifikovanou výuku stávajících i nových forem vzdělávání z řad uměleckých řemeslníků, pracovníků muzeí a památkové péče, historiků umění,
konzervátorů, restaurátorů a znalců,

7.    vytváření podmínek pro vznik a rozvoj nových forem studia v oblasti konzervování, restaurování a znalectví,

8.    informační centrum a aktualizaci databáze uměleckých řemeslníků,

9.    organizování setkání, výstav, exkurzí apod.,

10.  publikační činnost spojenou s šířením informací ve zpravodaji RUCE,

11.  vytváření podmínek pro vznik profesních společenstev,

12.  zapojení do činnosti RK ČR jako její začleněné společenstvo.


Toto programové prohlášení je nedílnou součástí stanov sdružení RUDOLFINEA

 

 

Přihlášení
Jméno

HesloZapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Vygenerované za: 0.34 sekund 563,924 návštěv