Zápis z Valné hromady sdružení pro umělecká řemesla Rudolfinea o. s., konané 25. 4. 2017 v Praze.
Přidal/a roman houdek dne červenec 28 2017 11:06:06

Zápis z Valné hromady sdružení pro umělecká řemesla Rudolfinea o. s., konané 25. 4. 2017 v Praze.

 

Přítomni: viz prezenční listina

1/ Valnou hromadu (dále jen VH) zahájila a řídila prezidentka sdružení D. Machátová. Navržený program VH byl schválen.

 

2/ Zpráva o činnosti sdružení v r. 2016:

 

Schola Pragensis 2016.

E. Plánská a M. Kuncová informovaly o průběhu účasti sdružení na třídenním veletrhu pražských středních škol Schola Pragensis v listopadu 2016 v Kongresovém centru v Praze, kterého se Rudolfinea zúčastnila již počtvrté. Členové Rudolfiney předváděli umělecké pozlacování, umělecké truhlářství a ruční krajkářství v sekci řemesel Hospodářské komory ČR. Tradiční součástí této akce je soutěž pro návštěvníky, pro které byly připraveny jednoduché úkoly z předváděných řemesel.

Magistrát hl. města Prahy, pořadatel veletrhu, byl s účastí Rudolfiney opakovaně velmi spokojen a již máme pozvání na účast v r. 2017.

 

Veletrh Památky, muzea a řemesla 2016.

E. Plánská a S. Kroupová informovaly o první účasti sdružení na veletrhu Památky, muzea a řemesla, který se konal v listopadu 2016 na výstavišti v Praze – Holešovicích. Zde jsme předváděli umělecké pozlacování a umělecké sklenářství – vitraje. O účasti na tomto veletrhu v r. 2017 budou rozhodovat finanční možnosti sdružení.

 

NSK a činnost sektorových rad (SR).

D. Machátová podala informaci o činnosti SR. V roce 2016 síť sektorových rad již nebyla zapojena do rozvoje Národní soustavy kvalifikací v režimu projektu ESF, který byl do té doby uplatňován, ale rozvoj NSK byl financován ze státního rozpočtu ČR, z kapitoly MŠMT. SR pracovaly v provizorním režimu. Uskutečnila se dvě jednání každé SR a hlavní důraz byl kladen na činnost pracovních skupin. V rámci uměleckořemeslné sekce Sektorové rady řemesel a uměleckých řemesel (SRŘaUŘ) bylo podle navrženého a SRŘaUŘ schváleného plánu práce zrevidováno celkem 13 uměleckořemeslných profesních kvalifikací.

Dále byla mezi HK ČR a Rudolfineou uzavřena Prováděcí smlouva o „Spolupráci při ověřování odborné způsobilosti podle zákona č. 179/2006 Sb.“ jejímž předmětem je vzájemné partnerství a spolupráce Smluvních stran při získání autorizace podle Zákona č. 179/2006 Sb. a při výkonu činnosti autorizované osoby podle tohoto zákona a zejména pak ověřování dosažené odborné způsobilosti podle tohoto zákona. Tato Smlouva se aktuálně týká PK Umělecký štukatér, PK Umělecký pozlacovač a PK Ruční krajkářka. V budoucnu Smluvní strany počítají s rozšířením o další profesní kvalifikace.

 

Webový portál uměleckých a lidových řemesel.

PhDr. M. Vlk informoval o postupu prací na svém chystaném webovém portálu uměleckých a lidových řemesel. Portál nabídne návštěvníkům veškeré informace o daném řemesle.

Součástí budou i seznamy škol a učilišť, muzeí, galerií, zámků, hradů a skanzenů, kde je možné se s řemeslem setkat nebo se jej vyučit. Budou zde popsány techniky a technologie řemesel.

PhDr. M. Vlk dále informoval o nově zřízeném maturitním oboru Starožitník, antikvář a galerista na Střední uměleckořemeslné škole v Praze 9.

 

3/ Zpráva o hospodaření sdružení na r. 2016.

Tajemnice sdružení E. Plánská předložila a okomentovala Zprávu o hospodaření sdružení za rok 2016.

 

4/ Plán činnosti Rudolfiney na r. 2017.

VH doporučuje pokračovat v dosavadních aktivitách.

 

5/ Změny Stanov.

V souvislosti se změnou legislativy (Nový občanský zákoník) a změnou sdružení na spolek, VH projednala a schválila dílčí změny Stanov předložené prezidiem sdružení.

Změny se týkají především struktury spolku, struktury vedení spolku, prodloužení volebního období, snížení členských příspěvků a zrušení živnostenských listů.

Po zapsání spolku do spolkového rejstříku budou členům zaslány nové členské legitimace.

 

6/ Volby předsednictva

Na volební období let 2017 – 2021 VH zvolila nové předsednictvo ve složení:

Danuše Machátová – předsedkyně

PhDr. Miloslav Vlk – místopředseda

Sylvie Kroupová – místopředsedkyně

 

Jmenovanou funkci tajemnice spolku bude i nadále vykonávat Eva Plánská.

 

7/ Volba delegátů na volební Sněm Hospodářské komory ČR, který se bude konat dne 16. května 2017 v Praze.

Valná hromada zvolila delegátkami Sněmu Danuši Machátovou a Evu Plánskou.

 

8/ Závěrem VH D. Machátová poděkovala přítomným členům za účast a valnou hromadu ukončila.

 

 

 

Zapsala: Eva Plánská Danuše M a c h á t o v á v. r.

tajemnice předsedkyně

 

 

V Praze dne 25. dubna 2017

 

 

 

 

Usnesení Valné hromady sdružení pro umělecká řemesla Rudolfinea, konané dne 25. 4. 2017 v Praze.

 

 

Valná hromada schvaluje:

Zprávu o činnosti sdružení za r. 2016

Zprávu o hospodaření sdružení za r. 2016

 

Valná hromada doporučuje:

Pokračovat v dosavadních aktivitách Rudolfiney i v dalším období.

 

Valná hromada zvolila:

1/ Předsednictvo spolku ve složení:

Danuše Machátová – předsedkyně

PhDr. Miloslav Vlk – místopředseda

Sylvie Kroupová – místopředsedkyně

 

2/ Delegáty na volební Sněm HK ČR konaný 16. 5. 2017 v Praze:

Danuše Machátová

Eva Plánská

 

Valná hromada ukládá:

Předsedkyni spolku D. Machátové zajistit veškerou agendu spojenou se zápisem spolku do spolkového rejstříku.

 

 

 

Zapsala: Eva Plánská, Danuše M a c h á t o v á v. r.

tajemnice předsedkyně

 

 

V Praze dne 25. dubna 2017