20. výročí založení občanského sdružení RUDOLFINEA – přehled činnosti
Přidal/a roman houdek dne červen 12 2016 21:55:05

Založení občanského sdružení pro umělecká řemesla Rudolfinea se připravovalo na SOU uměleckořemeslném v Praze 9 - Vysočanech ve spolupráci PhDr. Miloslava Vlka s tehdejším ředitelem učiliště Ing. Janem Lipským už od počátku roku 1996 pod starším názvem Rudolfinská akademie. Pod tímto názvem bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR 12. 4. 1996. Současný název Rudolfinea byl odsouhlasen 12. prosince téhož roku. Na této ustavující schůzi byl zvolen prezidentem Ing. Antonín Chmelař, viceprezidentem PhDr. Miloslav Vlk, tajemnicí Mgr. Milena Červená a členy Ing. Jan Lipský, pasíř-restaurátor a později dlouholetý prezident Robert Ritschel a truhlář a pedagog Jiří Dostál.

 

Hlavní náplň činnosti sdružení byla charakterizována jako:

* podpora a rozvoj profesní činnosti a vzdělávání v uměleckořemeslných oborech současných i nově zavedených s vytvořením maximálních podmínek pro umělecké řemeslníky

* podpora dobrého jména českého uměleckého řemesla

* podpora a rozvoj profesní činnosti a vzdělávání v oboru konzervace a restaurování předmětů užitého umění

* vydávání zpravodaje Ruce, který vycházel jako občasník od roku 1997

Vyšlo celkem dvanáct čísel, které obsahovaly kromě důležitých informací i popularizační články z oboru uměleckých řemesel, jejichž autorem byl hlavně PhDr.Vlk.

 

Vzdělávací činnost uměleckých řemeslníků byla po celá léta hlavní prioritou činnosti sdružení a postupně se zdokonalovala. Projekt Mistrovské školy uměleckých řemesel byl na SOU Podkovářská zahájen ve školním roce 1997/98.

Novou kvalitu pro tuto oblast znamenalo přijetí Rudolfiney za člena Hospodářské komory České republiky v r. 2000.

O rok později založená Akademie řemesel a služeb přijala naší Mistrovskou školu jako pilotní projekt a udělila sdružení akreditaci na některé uměleckořemeslné obory. Rudolfinea se stala jediným sdružením svého druhu v HK ČR. Proto se k nám včlenilo Sdružení restaurátorů, vedené JUDr. Františkem Jarošem.

Na počátku prvního desetiletí své existence měla Rudolfinea již na padesát členů. V r. 2002 přebírá funkci tajemnice po Mgr. Červené paní Eva Plánská. Na valné hromadě téhož roku byl prezidentem zvolen Robert Ritschel, za něhož došlo k největšímu rozvoji sdružení. Rudolfinea si získala dobrý zvuk.

V květnu 2003 byly spuštěny první webové stránky a začala spolupráce s certifikačním orgánem HK ČR. V červnu 2003 složilo dvanáct absolventů Mistrovské školy mistrovskou zkoušku a získalo certifikát HK ČR, umožňující jim pracovat v zemích EU.

8. října 2003 jim byly v reprezentačním sále HK ČR předány mistrovské listy s titulem Mistr uměleckého řemesla a slavnost byla spojena s výstavou jejich mistrovských prací.

V roce 2004 pořizuje Rudolfinea dva živnostenské listy na následující činnosti: Výchova a mimoškolní vzdělávání a Zprostředkování služeb (odpovědným zástupcem za tuto činnost je uveden dr. Vlk).

V letech 2004 - 2007 se konal druhý běh mistrovské školy. V červnu 2007 složilo deset nových absolventů mistrovské zkoušky a v listopadu téhož roku na valné hromadě Rudolfiney konané v sídle HK ČR převzali mistrovské listy, udělující jim čestný titul Mistr uměleckého řemesla a certifikáty platné pro práci v EU. Zároveň byly předány nové mistrovské listy patnácti významným uměleckým řemeslníkům za jejich zásluhy o kontinuitu uměleckého řemesla v ČR.

V letech 2006 - 2008 proběhl ve výukovém středisku certifikačního orgánu firmy UNO další běh Mistrovské školy uměleckých řemesel, akreditovaný Ministerstvem školství kultury, mládeže a tělovýchovy, připravený dr. Vlkem ve spolupráci s dr. Jarošem a prezidentem Rudolfiney R. Ritschelem.

V letech 2006 - 2008 dr. Vlk spolupracoval s časopisem Komora, vydávaným HK ČR, formou rozhovorů s významnými uměleckými řemeslníky, řediteli uměleckoprůmyslových škol a restaurátory uměleckých řemesel uveřejňovaných v rubrice Řemesla. Tato spolupráce však s nástupem tehdy nového vedení HK a vznikem nové redakce zanikla.

V roce 2008 byly také vydány dvě digitální publikace v nově založené edici Rukověť: M. Vlk - K. Holešovský „Z dějin uměleckého řemesla“ a CD-ROM „Proměny historického nábytku“, které přinášejí cykly článků z obtížně dostupných nebo zaniklých časopisů.

Období sedmi let (2002 - 2008) bylo dobou největší aktivity. Byly plánovány velké projekty, např. výstava Zlaté ruce, Centrum uměleckých řemesel nejen s dílnami, výukovými prostorami, ale také s archivem zachráněných stavebních článků a uměleckořemeslných prvků ze zaniklých staveb. Četné navrhované projekty však správní orgány různých stupňů nepochopily a nepodpořily, ze strany státu nebyl zájem ani o propagaci uměleckého řemesla v zahraničí, jak ukázalo několik ročníků veletrhu Denkmal v Lipsku, kterého se jen výjimečně a nepříliš nápadně zúčastnilo několik málo uměleckořemeslných firem z ČR.

Na valné hromadě 6. listopadu 2008 se vzdal funkce prezidenta p. Robert Ritschel a 27. 11. byla na schůzi prezídia jednohlasně zvolena za prezidentku sdružení p. Danuše Machátová.

Ukázalo se, že Rudolfinea si musí klást menší, reálně splnitelné cíle. Poměrně úspěšnými se staly veletrhy na domácí půdě. Od května do září 2008 proběhla ojedinělá výstava uměleckých řemeslníků a uměleckořemeslných firem v barokním městečku Valči u Podbořan. Členové našeho sdružení na ní představili ukázky restaurování i nové výrobky. Spolu s uměleckými školami se v letech 2008 - 2011 Rudolfinea zúčastnila veletrhů For Habitat ve společných expozicích.

V roce 2010 proběhlo na valné hromadě v historickém sále zámku ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy předání mistrovských listů, titulů Mistr uměleckého řemesla a certifikátů HK ČR deseti absolventům posledního běhu Mistrovské akademie uměleckých řemesel.

Právě ve spolupráci se Středočeským muzeem, které bylo kolektivním členem sdružení, probíhaly v přednáškovém sále muzejního informačního centra v letech 2009 - 2011 tzv. „Tematické dny“ - celodenní přednášky spojené s workshopy na vybraná témata pro zájemce z muzeí, galerií, památkových pracovišť i pro soukromé restaurátory z celé ČR. Bylo to např. téma Malovaný nábytek a jeho restaurování, Umělecké pozlacování, polychromie a jejich restaurování, Ruční krajkářství, Skleněné výplně historických oken a dveří, Historická svítidla, Kovářství a zámečnictví, Historický nábytek a jeho restaurování, Perník a perníkové formy, Cesty ornamentu.

Další vzdělávací formou byly zájezdy, pořádané ve spolupráci s některými školami:

* březen 2004 Mnichov, veletrh uměleckých řemesel

* květen 2005 Císařský dvorní depozitář a Muzeum užitého umění ve Vídni

* květen 2006 Královská klenotnice a interiéry Rezidence bavorských kurfiřtů a králů

* říjen 2009 čtyřdenní zájezd po francouzských katedrálách se zaměřením na vitraje (Metz, Paříž, Chartres)

* květen 2010 dvoudenní zájezd do Norimberka s prohlídkou kostelů a Germánského národního muzea a Městského muzea

* říjen 2010 čtyřdenní zájezd do Saska, Drážďany, Grüne Gewölbe, prohlídka památek města, Moritzburg, Trebsen u Lipska, depozitář historických stavebních článků

* květen 2011 dvoudenní zájezd do Krakowa s prohlídkou sbírek Královského zámku Wawelu

Původní představa, že se Rudolfinea stane sdružením, kde bude potřeba dalšího dělení na samostatné sekce (v roce 2003 vznikla sekce pozlacovačů, vedená paní Evou Plánskou) se bohužel nerealizovala.

Hlavním úkolem, který si předsevzala nová prezidentka sdružení pí D. Machátová, je zachování, rozvoj a propagace jednotlivých oborů uměleckých řemesel a spolupráce na tvorbě katalogu typových pozic – kapitole uměleckých řemesel a uplatnění uměleckých řemeslníků na trhu práce. Toto se uskutečňuje prostřednictvím Sektorové rady řemesel a uměleckých řemesel a Sektorové rady pro kulturu, které fungují spolu s dalšími 27 sektorovými radami v rámci projektu Národní soustava povolání, Národní soustava kvalifikací. Jednotlivé etapy těchto projektů probíhají s menšími přestávkami od r. 2005.

V rámci propagace uměleckořemeslných oborů se Rudolfinea prezentovala na

„Výstavě řemesel“, která proběhla v rámci imatrikulace studentů 1. ročníků středních odborných škol v Kongresovém centru v Praze v září 2013.

Velmi úspěšnou propagací uměleckých řemesel a zároveň inspirací pro mládež při výběru povolání je účast Rudolfiney na přehlídce pražských středních škol, cechů, spolků a sdružení pro žáky 8. a 9. tříd, jejich rodiče i širokou veřejnost „Schola Pragensis“, pořádanou Magistrátem hlavního města Prahy a HK ČR. V r. 2015 jsme se zúčastnili již potřetí.

 

Děkuji za spolupráci na přípravě tohoto materiálu tajemnici pí E. Plánské.

 

 

 

Praha, březen 2016 PhDr. Miloslav Vlk